Organizatorji AIG'09
 

Pri organizaciji 7. konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu so sodelovala naslednja društva in organizacije:
    - Društvo avtomatikov Slovenije
    - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
    - Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
    - Inštitut Jožef Stefan

Predsednik konference:
    - Boris Tovornik, FERI Maribor

Organizacijski odbor:
    - Saša Sokolić, Metronik Ljubljana
    - Karel Jezernik, FERI Maribor
    - Nenad Muškinja, FERI Maribor
    - Marjan Golob, FERI Maribor
    - Božidar Bratina, FERI Maribor
    - Milan Rotovnik, FERI Maribor
    - Aleš Hace, FERI Maribor
    - Peter Planinšič, FERI Maribor
    - Janez Pogorelc, FERI Maribor
    - Andrej Rotovnik, Miel Velenje
    - Stanko Strmčnik, IJS Ljubljana
    - Roman Kamnik, FE Ljubljana
    - Maja Atanasijević - Kunc, FE Ljubljana

Oblikovanje in urejanje člankov, zbornika in spletne strani:
    - Nenad Muškinja, FERI Maribor
    - Milan Rotovnik, FERI Maribor

 


CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Univerzitetna knjižnica Maribor
62-5(063)(082)
KONFERENCA Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu (7 ; 2011 ; Maribor)
Zbornik sedme konference AIG'11 Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 31. marec in 1. april 2011, Maribor, Slovenija / [organizatorji] Društvo avtomatikov Slovenije [et al.] ; uredili Boris Tovornik, Nenad Muškinja, Milan Rotovnik. - Maribor : Društvo avtomatikov Slovenije, 2011
Dostopno tudi na: http://www.aig.si/11/
ISBN 978-961-248-270-1
1. Tovornik, Boris 2. Muškinja, Nenad 3. Rotovnik, Milan 4. Društvo avtomatikov Slovenije (Maribor)
COBISS.SI-ID 66747137